سرصفحه
فهرست کتاب
آموزش بازی‌نامه نویسی

فهرست مطالب کتاب بازی‌نامه عملیات انهدام 2: نبرد خرمشهر و آموزش بازی‌نامه‌نویسی به صورت زیر است:

سخن ناشر

پيشگفتار

بازی‌نامه‌شناسی

تعريف بازی‌نامه

نقش بازی‌نامه در بازی رايانه‌ای

الف) نقش بازی‌نامه در توليد بازی رايانه‌ای

ب) نقش بازی‌نامه در مصرف بازی رايانه‌ای

نتيجه‌گيری

سير تاريخی بازی‌نامه و بازی‌نامه‌‌نويسی

زمان تهيه و ميزان پياده‌سازی فنی بازی‌نامه

بازه توليد و سهم بازی‌نامه از بازی

مرحله اول: تهيه فلوچارت توليد

مرحله دوم: تهيه سندهای راهبری توليد

جدول زمان‌بندی فرآيند توليد

جدول قيمت مراحل توليد

مرحله سوم: درصدبندی

مرحله چهارم: نسبت‌سنجی با سرمايه و زمان

انواع بازی‌نامه از نظر سطح محتوا

محتوای مفيد

فاقد محتوا

محتوای مضر

انواع بازی‌نامه از نظر روايت

روايی / داستانی

غير روايی / غير داستانی

تركيبی از روايی و غير روايی

انواع بازی‌نامه‌های روايی

انواع بازی‌نامه‌های غيرروايی

انواع موضوع‌های قابل‌استفاده برای بازی‌نامه

روش خلق بازی‌نامه و پشتوانه‌های نويسنده

روش خلق بازی‌نامه

الف) جرقه‌های ذهنی

ب) بارقه

پ) ايده

ت) طرح

ث) اثر نهايی

ج) پياده‌سازی در قالب بازی‌نامه

پشتوانه‌های ادبی بازی‌نامه‌نويس

شاخص‌های بازی‌نامه روايی

خط اصلی روايت

الف) حادثه محرک

ب) مشكلات فزاينده

پ) بحران و رفع آن

ت) نقطه اوج

ث) گره‌گشايی

نوع زاويه ديد راوی

اول شخص

سوم شخص

شاهد

دانای كل

شخصيت‌پردازی

الف) انواع شخصيت‌ها در بازی

سياه / منفی / ضد قهرمان / آنتاگونيست

سفيد / مثبت / قهرمان / پروتاگونيست

خاكستری / ميانه

ب) روش‌های معرفی و بروز هر شخصيت

صداها

الف) انواع صداهای قابل‌درج در بازی‌نامه

گفتارهای آدمی

ديالوگ

مونولوگ / تک‌گويی / حديث نفس

نريشن

جلوه‌های ويژه صوتی

جلوه‌ها و حالت‌های صوتی

صداهای كوچک مربوط به محيط يا اشيای بازی

موسيقی

ب) نكات اساسی درباره صداهای مندرج در بازی‌نامه

صحنه‌پردازی

شاخص‌های بازی‌نامه غير روايی

عوامل جذاب‌كننده بازی‌نامه

پشتوانه‌های تصويری بازی‌نامه‌نويس

قالب بازی‌نامه و اجزای آن

ضرورت شناخت قالب بازی‌نامه

اجزای قالب بازی‌نامه

الف) جلد

نام بازی‌نامه

ب) معرفی

پ) خلاصه داستان

ت) شناسنامه اثر

ث) معرفی شخصيت‌ها

ج) گيم‌پِلِیْ

اجزای گيم‌پلی

ح) متن اصلی

خ) نقشه‌های دوبعدی مراحل

مفاهيم مطرح در بازی‌نامه‌نويسی

ضرورت آشنايی با مفاهيم بازی‌نامه‌نويسی

مفاهيم و اصطلاحات بازی‌نامه‌نويسی

ميان‌پرده

انواع ميان‌پرده

Pre-Render

Realtime-Render

شخصيت

انواع شخصيت از نظر اهميت

اصلی

فرعی

مرحله

صحنه

لوكِيْشِنْ

قاب / فِرِيْم

تِرِيْلِر بازی

فيلم بازی

مكانيک بازی

اندازه‌های نمای دوربين

1. نمای بسيار نزديک

2. نمای نزديک

3. نمای نزديک متوسط

4. نمای متوسط

5. نمای دور متوسط / نمای آمريكايی / نی‌شات

6. نمای تمام قد

7. نمای دور

8. نمای بسيار دور

ارتفاع و زاويه دوربين

زاويه هم‌سطح چشم

زاويه بالا

زاويه پايين

انواع حركت‌های دوربين

تيلت

پَن

دالی

ارابه چرخ‌دار يا ريلی

حركت روی دست فيلم‌بردار

استدی‌كم

كرين

خط فرضی / محور كنش

دِكوپاژ

ميزانسن

بازی‌نامه عمليات انهدام 2

معرفی

پديدآورندگان

خلاصه داستان

شناسنامه اثر

معرفی شخصيت‌ها

گيم‌پلی بازی

الف) سبک بازی

ب) رابط گرافيكی كاربر

پ) نوع روند بازی

ت) شخصيت بازيكن

ث) هوش مصنوعی و مباحث محيطی

متن اصلی

پيش مرحله

مرحله 1: مظلوميت در شهر

صحنه 1: خروج از مدرسه

صحنه 2: حركت در شهر

صحنه 3: مشاهده مسجد و كمک‌های مردمی

صحنه 4: بمباران هوايی, پناه‌گيری و جلوه‌های مظلوميت ملت

صحنه 5: كمک‌رسانی

صحنه 6: مركز مردمی و منزل دايی رضا

صحنه 7: اعزام

مرحله 2: آموزش در پادگان نظامی

صحنه 1: ورود به پادگان آموزش نظامی

صحنه 2: آموزش اطاعت‌پذيری

صحنه 3: آموزش نظم‌پذيری

صحنه 4: آموزش توانايی‌های جسمی

صحنه 5: آموزش‌های تئوری

صحنه 6: آموزش استفاده از سلاح‌ها

صحنه 7: آموزش شناسايی و هماهنگی با خطوط عقب

صحنه 8: آموزش تخريب و حمل مجروح

مرحله 3: آرامش نخلستان وحشی (مرحله نخست عمليات بيت‌المقدس)

صحنه 1: استقرار در ساحل شرقی كارون

صحنه 2: عبور از كارون

صحنه 3: پاكسازی نخلستان

صحنه 4: ورود به بيابان برای رسيدن به جاده اهواز - خرمشهر

صحنه 5: خط ريل راه‌آهن و توپخانه دشمن

صحنه 6: ايستگاه حسينيه, پاتک دشمن و اسارت دشمن

مرحله 4: گم‌شده در بيابان (مرحله دوم عمليات بيت‌المقدس)

صحنه 1: هشت كيلومتر در دل دشمن

صحنه 2: مقر صحرايی دشمن

صحنه 3: آب‌رسانی به رزمندگان و پادگان نظامی

صحنه 4: گم‌شدن در بيابان و گلوله‌های منور

صحنه 5: تقاطع جاده و نهر, نشان فداكاری و ايثار

صحنه 6: خاكريز كنار كانال آب شور

مرحله 5: شلمچه (مرحله سوم عمليات بيت‌المقدس)

صحنه 1: درون چادر صحرايی

صحنه 2: رانندگی با جيپ

صحنه 3: دكل ديدبانی

صحنه 4: كمک به امدادگران

مرحله 6: چند قدم تا دروازه شهر (مرحله چهارم عمليات بيت‌المقدس)

صحنه 1: بستری در درمانگاه

صحنه 2: حركت به سوی فرمانده

صحنه 3: حمله به دشمن از پشت

صحنه 4: پيشروی به سوی خرمشهر

صحنه 5: خونين‌شهر

صحنه 6: شهادت حسين

صحنه 7: مسجد جامع خرمشهر

فيلم پايانی

نقشه‌های دوبعدی مراحل

نقشه مرحله 1

نقشه مرحله 2

نقشه مرحله 3

نقشه مرحله 4

نقشه مرحله 5

نقشه مرحله 6

تحقيقات ميدانی عمليات انهدام 2

ويژگی‌های خرمشهر

ويژگی‌های عمومی

فاصله با اماكن مهم ديگر

آب و هوا

مهم‌ترين منابع اقتصادی

مذهب و زبان

جمعيت

مكان‌های مهم شهر

الف) اسكله

ب) پل‌ها

پل خرمشهر

پل ‌نو

پ) رودها

رود كارون

اروندرود

تعداد مراكز موجود در شهر

از پيروزی انقلاب تا جنگ تحميلی

حمله عراق به خرمشهر

اهداف كلی دشمن از حمله

اوضاع داخلی ايران در هنگام حمله دشمن

مراحل حمله دشمن به خاک ايران

وضعيت خرمشهر از 31 شهريور

دشمن و منطقه

آرايش دشمن

الف) ضلع شرقی

ب) ضلع شمالی

پ) ضلع بزرگ

استعداد كلی دشمن

موانع فتح خرمشهر

تصميم بر آزادسازی و مقدمات آن

علل انتخاب اين منطقه جهت آزادسازی

مهياسازی مقدمات آزادسازی خرمشهر

طرح عمليات

الف) اهداف و مأموريت‌ها

ب) سازمان رزم

پ) طرح مانور

طرح فرماندهان ارتش

طرح فرماندهان سپاه پاسداران

قرارگاه‌های عمليات

الف) قرارگاه قدس (محور شمالی)

ب) قرارگاه فتح (محور ميانی)

پ) قرارگاه نصر (محور جنوبی)

ت) قرارگاه فجر

عمليات بيت‌المقدس

مراحل انجام عمليات

الف) مرحله اول

شب اول

روز اول

شب دوم

ب) مرحله دوم

ج) مرحله سوم

د) مرحله چهارم

سرشماری نتايج

منابع

آيات و شعارهای جنگی

آيات قرآن كريم

پيام امام خمينی (رحمه الله) درباره فتح خرمشهر

سخنان امام خمينی (رحمه الله)

بازی عمليات انهدام 2

واکنش کاربران

نظر یا پرسش شما درباره این مطلب


تعداد بازدید از این صفحه: 302 عدد

تعداد نظرات بازدیدکنندگان این صفحه: 1 عدد

علی: سلام و خسته نباشید.
آیا در کتاب، نام موتور ساخت بازی عملیات انهدام 3 برده شده است؟
و آیا با خواندن این کتاب قادر به ساخت بازی می‌شویم؟

پاسخ: این کتاب درباره آموزش بازی‌نامه‌نویسی است؛ یعنی: کسانی که قصد ساخت بازی دارند، در این کتاب، ضمن آشنایی با کلّیّات تولید بازی، فرآیند نگارش بازی‌نامه را فرامی‌گیرند. پس قاعدتا نام موتور بازی خاصی در آن برده نشده و نسبت به تمام موتورهای بازی عمومیت دارد.
اگر شما می‌خواهید بازی بسازید و یا بازی‌نامه‌نویس شوید، حتما این کتاب را تهیه کنید؛ شما پس از مطالعه این کتاب می‌توانید در یکی از رشته‌های فنی یا گرافیکی هم مطالعه جداگانه داشته باشید و در رشته‌های موردنظر نیز حرفه‌ای شوید.

 پاصفحه پاصفحه
logo-samandehi

تلفن و دورنگار: 32816110 - 025
تلفن روابط عمومی: 09100300018
تلفن پشتیبانی: 09100100527
logo-samandehi
قم، ابتدای شهرک پردیسان، بلوار دانشگاه، بلوار شهید مولوی، پارک علم و فناوری، ساختمان مروارید 2، طبقه 1 / تلفن و دورنگار: 32816110 - 025 / تلفن روابط عمومی: 09100300018 / تلفن پشتیبانی: 09100100527
تمام حقوق اين وبگاه، ویژه شرکت رسانه‌گستر بِنیسی است و بیان مطلب از این وبگاه، با ذکر نام وبگاه بلامانع می‌باشد.